Voorwaarden

Infomedics

De meeste nota’s worden verstuurd door ons betalingskantoor Infomedics. Het kan zijn dat Infomedics een regeling heeft met uw zorgverzekeraar waardoor dat deel waarvoor u verzekerd bent, automatisch wordt verrekend. U krijgt dan een nota voor het restbedrag.

Infomedics stuurt u de nota met acceptgiro en zij incasseren het geld namens ons. De betalingsvoorwaarden vindt u hieronder. Ze staan ook aan de achterkant van iedere nota.

U betaalt de nota aan Infomedics. Als u voor tandheelkunde (en orthodontie) verzekerd bent, stuurt u de nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen.
Het kan zijn dat Infomedics met uw verzekeraar afspraken heeft kunnen maken over het splitsen van het bedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. Infomedics rekent dan af met u én met uw verzekeraar.

Heeft u vragen over de nota? Bel tijdens kantooruren met de Infomedics patiëntenservice, telefoon 0900-7777771 (10 cent per minuut).

Betalingsvoorwaarden Infomedics
Uw tandarts of orthodontist hanteren de algemene voorwaarden van Infomedics B.V.: de betalingstermijn is maximaal 30 dagen.

  • Het bedrag van de nota maakt u over op de rekening van Infomedics.
  • Als Infomedics de betaling niet binnen 30 dagen heeft ontvangen, is Infomedics gerechtigd – zonder dat u eerst in gebreke wordt gesteld – over te gaan tot incasso.
  • Betaal daarom het factuurbedrag eerst aan Infomedics, voordat u de factuur voor (eventuele) vergoeding indient bij uw verzekeraar.
  • Alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten die te maken hebben met de incasso van deze factuur komen te uwen laste.
  • Opmerkingen of klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij Infomedics. Indien u aangaande deze factuur een nadere specificatie of toelichting wilt ontvangen, kunt u een verzoek hiertoe indienen tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.